Scan-160621-000766255093_BOOK_123_1988 art_


© Thomas Stanton 2019