Scan-160621-000566235095_BOOK_122_1988 art_


© Thomas Stanton 2019