Scan-160621-000366215097_BOOK_121_1988 art_


© Thomas Stanton 2019