Scan-160620-001466155103_BOOK_120_1988 art_


© Thomas Stanton 2019