Scan-160620-001266135105_BOOK_118_1988 art_


© Thomas Stanton 2019