Scan-160620-001366145104_BOOK_119_1988 art_


© Thomas Stanton 2019